RODO

OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE PRZETWARZANIA  DANYCH OSOBOWYCH:

1. Administrator oświadcza, iż wszelkie dane osobowe, które uzyskuje od swoich klientów podlegają ochronie zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i podlegają przetwarzaniu tylko  i wyłącznie w takim zakresie, w jakim zezwalają na to przepisy prawa chyba, że Klient wyraził zgodę na przetwarzanie danych w szerszym zakresie. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Alicja Danlowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ALDAN Nieruchomości z siedzibą w Zielonej Górze ul. Słowacka 25/7,  tel. 577 877 724, e-mail: Aldan.nieruchomosci@wp.pl zwana dalej Administratorem. 
3. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda udzielona przez klienta lub ich przetwarzanie  jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia niezbędnych działań przed jej zawarciem, oraz prawnie uzasadniony cel administratora (marketing bezpośredni oraz na potrzeby ewentualnych roszczeń). Art.6 ust.1 lit. a, b, f. 
5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim w postaci organów władzy sadowniczej, uczestników postępowań i osobom trzecim, którym dane musza zostać przekazane w celu realizacji umowy zawartej z Klientem. Ponadto dane Klienta mogą być przekazane upoważnionym organom,  jeśli te zwrócą się o przekazanie takich danych. 
6. Dane przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa dla przechowywania dokumentacji księgowej potwierdzającej fakt zawarcia i realizacji umowy, a także przez okres upływu przedawnienia roszczeń związanych z obsługą Klienta. 
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem niezbędnym dla prawidłowej realizacji umowy. Odmowa podania danych będzie uniemożliwiała świadczenie usług na rzecz Klienta. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane są prawdziwe.
8. Klientowi przysługuje prawo do:
• żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
• przenoszenia danych (w zakresie w jakim dane Klienta są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i przetwarzanie to odbywa się na podstawie zawartej z Administratorem umowy o świadczenie usług), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w zakresie, w jakim przetwarzanie następuje na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w zakresie, jakim podstawą przetwarzania jest zgoda. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,  tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
9. Administrator nie wykorzystuje danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji,  w tym do profilowania. 
10. Dane Klienta nie będą przekazywane dalej do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,  chyba że obowiązek taki wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.